Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN GASTEN TRAVILLA
  

Artikel 1: Definities 

Travilla, gevestigd te Eindhoven, KvK-nummer 81911106, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als verhuurder.  

De wederpartij van verhuurder wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als huurder.   

Partijen zijn verhuurder en huurder samen.  

Met de overeenkomst wordt bedoeld de koopovereenkomst tussen partijen.  


Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens verhuurder.

Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen. 

 

Artikel 3: De reisovereenkomst

Door online of telefonisch een boeking te plaatsen maakt u een reservering waarna u een boekingsbevestiging ontvangt. De boeking wordt pas definitief nadat de eerste betaling is ontvangen. 

Door het plaatsen van een boeking gaat u ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de rest van het reisgezelschap.

Het onderverhuren van een vakantiewoning is niet toegestaan.


Artikel 4: Betaling

Direct na ontvangst van de bevestiging dient een aanbetaling te worden overgemaakt. Deze bedraagt 30% van de totale reissom. De volledige reissom dient uiterlijk 6 weken voor vertrek op de rekening van verhuurder te staan.

Indien er zes weken voor vertrek geboekt wordt zal de volledige reissom direct moeten worden voldaan.

Als op de overeengekomen vervaldag geen (aan)betaling is ontvangen, dan heeft verhuurder het recht om de reisovereenkomst met onmiddellijke ingang te annuleren. Verhuurder mag de annuleringskosten bij u in rekening brengen.   

 

Artikel 5: Wijzigingen

Wijzigingen kunnen alleen op verzoek van de hoofdboeker plaatsvinden. De hieraan verbonden kosten zullen voorafgaand aan de wijziging met u doorgenomen worden.

Naast de eventuele extra kosten berekenen we standaard €30,- wijzigingskosten aan u door. 

 

Artikel 6: Annuleren

In het geval van annulering door de huurder zullen er kosten in rekening worden gebracht. 

  • bij annulering tot 6 weken voor vertrek: de aanbetaling;
  • bij annulering vanaf de 42e dag voor vertrek: de volledige reissom. 

 

Artikel 7: Aansprakelijkheid

Externe factoren, overmacht en bijzondere regionale factoren zoals de aanwezigheid van natuurrampen, oorlogshandelingen, politieke onrusten, insecten, loslopende honden, gure weersomstandigheden of de toestand van de openbare weg, geven u niet het recht om een vordering tegen verhuurder in te stellen. 

Verhuurder is niet verantwoordelijk voor de in het eerste lid genoemde schade voor zover deze niet te wijten is aan zijn schuld krachtens de Nederlandse wet en volgens de in Nederland geldende opvattingen.

 

Artikel 8: klachten

Huurder is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct te melden aan verhuurder. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat verhuurder in staat is hierop adequaat te reageren.  

Is een klacht gegrond, dan dient verhuurder een redelijke termijn te worden gegund om te trachten de tekortkoming te verhelpen.

 

Artikel 9: Algemeen voorbehoud

Wij zijn niet gebonden aan een duidelijk herkenbare vergissing/fout, zoals prijsfouten, bij. als gevolg van druk- of rekenfouten of allocatiefouten op het internet. 

Op reserveringen is de wettelijke reisbureauregeling van toepassing. Indien gedurende het seizoen 2021 de BTW voorschriften betreffende de reisbranche mochten worden gewijzigd, zullen de reissommen dienovereenkomstig automatisch stijgen of dalen.

Wij behouden ons het recht voor eventuele onvoorziene verhogingen van taxen en/of (milieu)-heffingen door te berekenen. Voor zover deze kosten bekend waren bij het vaststellen van de reissommen voor het seizoen 2021, zijn deze reeds opgenomen.

 

Artikel 10: Aanbiedingen, offertes en prijs 

Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod. 

Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen. 

De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijs bestaat uit de koopprijs inclusief de verschuldigde btw en eventuele andere overheidsheffingen. 

 

Artikel 11: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 

De Nederlandse rechter in het arrondissement waar verhuurder is gevestigd/praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.